گالری تصاوير - خانه نقلی کاشان ، زندگی به سبک بومی در کاشان