خانه دوست و روحانی - خانه نقلی کاشان ، زندگی به سبک بومی در کاشان