ماهی های قرمز در حوض آب - خانه نقلی کاشان ، زندگی به سبک بومی در کاشان