عرض سلام خدمت اهالی محترم فرهنگ و هنر و مخاطبان تئاتر خدای کشتار