لیست مشخصات اتاق های مجموعه اقامتگاه بومگردی خونه نقلی کاشان

نام اتاق

واقع در حیاط

تعداد تخت

سرویس اضافه

سرویس بهداشتی داخل

سرویس بهداشتی خارج

تشک طبی

اسپیلت

یخچال

اینترنت و چایخانه رایگان

لوازم شخصی (حوله و مسواک...)

شرایط خاص

تیرگان

رضوانیان

3

-

امردادگان

رضوانیان

3

-

-

خزان

رضوانیان

2

ـ

ـ

خرم روز

رضوانیان

4

ـ

ـ

آبانگان

رضوانیان

2

ـ

نوروز

رضوانیان

5

ـ

اسفندگان

نقلی

2

ـ

ـ

سیرسور

نقلی

2

ـ

ـ

سده

نقلی

2

ـ

ـ

کیان

رضوانیان

2

ـ

سروشگان

نقلی

2

ـ

ـ

مهتاب

نقلی

3

ـ

بهمنگان

نقلی

3

ـ


هتل دارای پارکینگ با ظرفیت محدود می باشد