اتاق ها


لیست مشخصات اتاق های مجموعه اقامتگاه بومگردی خونه نقلی کاشان

نام اتاق

واقع در حیاط

تعداد تخت

سرویس اضافه

سرویس بهداشتی داخل

سرویس بهداشتی خارج

تشک طبی

اسپیلت

یخچال

اینترنت و چایخانه رایگان

لوازم شخصی (حوله و مسواک...)

شرایط خاص

تیرگان

رضوانیان

3

-

امردادگان

رضوانیان

3

-

-

خزان

رضوانیان

2

ـ

ـ

خرم روز

رضوانیان

4

ـ

ـ

آبانگان

رضوانیان

2

ـ

نوروز

رضوانیان

5

ـ

اسفندگان

نقلی

2

ـ

ـ

سیرسور

نقلی

2

ـ

ـ

سده

نقلی

2

ـ

ـ

کیان

رضوانیان

2

ـ

سروشگان

نقلی

2

ـ

ـ

مهتاب

نقلی

3

ـ

بهمنگان

نقلی

3

ـ


هتل دارای پارکینگ با ظرفیت محدود می باشد