لیست مشخصات اتاق های مجموعه اقامتگاه بومگردی خونه نقلی کاشان

شماره اتاق

نام اتاق

واقع در حیاط

تعداد تخت

سرویس اضافه

سرویس بهداشتی داخل

سرویس بهداشتی خارج

تشک طبی

اسپیلت

یخچال

پارکینگ رایگان

اینترنت و چایخانه رایگان

لوازم شخصی (حوله و مسواک...)

شرایط خاص

101

تیرگان

رضوانیان

3

-

102

امردادگان

رضوانیان

3

-

-

103

خزان

رضوانیان

2

ـ

ـ

104

خرم روز

رضوانیان

4

ـ

ـ

105

آبانگان

رضوانیان

2

ـ

106

نوروز

رضوانیان

5

ـ

116

مهر

رضوانیان

1

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

117

ماه

رضوانیان

1

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

107

اسفندگان

نقلی

2

ـ

ـ

108

سیرسور

نقلی

2

ـ

ـ

109

سده

نقلی

2

ـ

ـ

110

یلدا

نقلی

1

ـ

ـ

ـ

ـ

111

سروشگان

نقلی

2

ـ

ـ

112

مهتاب

نقلی

3

ـ

113

آذرگان

نقلی

4

ـ

ـ

ـ

ـ

114

مهرگان

نقلی

3

ـ

ـ

115

بهمنگان

نقلی

3

ـ

119

آبی

دوست

4

ـ

120

طنین

دوست

4

ـ

121

آینه

دوست

3

ـ

ـ

122

گل کاشی

دوست

3

ـ

ـ

123

نیایش

دوست

3

ـ

ـ

124

سهراب

دوست

3

ـ

ـ

125

نقش

دوست

4

ـ

ـ

126

نیلوفر

دوست

2

ـ

ـ

127

مهراب

دوست

3

ـ

ـ