اتاق ها


لیست مشخصات اتاق های مجموعه اقامتگاه بومگردی خونه نقلی کاشان

نام اتاق

واقع در حیاط

تعداد تخت

سرویس اضافه

سرویس بهداشتی داخل

سرویس بهداشتی خارج

تشک طبی

اسپیلت

یخچال

اینترنت و چایخانه رایگان

لوازم شخصی (حوله و مسواک...)

شرایط خاص

تیرگان

رضوانیان

3

-

امردادگان

رضوانیان

3

-

-

خزان

رضوانیان

2

ـ

ـ

خرم روز

رضوانیان

4

ـ

ـ

آبانگان

رضوانیان

2

ـ

نوروز

رضوانیان

5

ـ

اسفندگان

نقلی

2

ـ

ـ

سیرسور

نقلی

2

ـ

ـ

سده

نقلی

2

ـ

ـ

کیان

رضوانیان

2

ـ

سروشگان

نقلی

2

ـ

ـ

مهتاب

نقلی

3

ـ

آذرگان

نقلی

4

ـ

ـ

ـ

ـ

مهرگان

نقلی

3

ـ

ـ

بهمنگان

نقلی

3

ـ

آبی

دوست

3

ـ

طنین

دوست

4

ـ

آینه

دوست

3

ـ

ـ

گل کاشی

دوست

3

ـ

ـ

نیایش

دوست

3

ـ

ـ

سهراب

دوست

3

ـ

ـ

نقش

دوست

4

ـ

ـ

نیلوفر

دوست

2

ـ

ـ

مهراب

دوست

3

ـ

ـ


هتل دارای پارکینگ با ظرفیت محدود می باشد